Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten en/of hardware en/of software

1. Definities

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document met titel “Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten en/of hardware en/of software”.

Consultancy: het leveren door de Opdrachtnemer van Diensten op Time & Material basis, waarbij de geleverde diensten worden vergoed tegen het afgesproken dag/uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde dagen/uren.

Diensten: de diensten die de Opdrachtnemer aan de Klant zal verlenen, zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden. Deze worden steeds beheerst door deze Algemene (en de Specifieke) Voorwaarden.

Diensten op Time & Material basis: Diensten in regie door de Opdrachtnemer geleverd aan de Klant, die per uur aan de Klant worden gefactureerd.

Diensten op Fixed Price basis: Diensten door de Opdrachtnemer geleverd waarvoor Partijen een vaste prijs overeenkwamen.

Opdrachtnemer: Noest NV met maatschappelijke zetel gelegen te Lucky Lukestraat 6, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister te [Gent (Afdeling Kortrijk)] onder nummer 0726.947.791.

Goederen: hard- en/of software van de Producent(en).

Klant: de klant vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Medewerkers: personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de toeleveranciers van Opdrachtnemer, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring.

Partij(en): Opdrachtnemer of (en) de Klant.

Producent: de producent van de hard- en/of software vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Project: Het geheel van wederzijdse diensten en samenwerking tussen Partijen zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden.

Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Uitvoerder: de Medewerker(s) vermeld in de Specifieke Voorwaarden waarop Opdrachtnemer een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Verbonden Vennootschap(pen): de verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorwaarden van de Producent: de algemene (licentie)voorwaarden van de Producent van toepassing op de hard- en/of software welke integraal deel uitmaken van de Overeenkomst, alsook de eventuele voorwaarden van de Producent inzake de door de Producent verstrekte onderhoudsdiensten.

2. Totstandkoming en beëindiging

Totstandkoming

2.1. Opdrachtnemer is slechts verbonden tot uitvoering van de Overeenkomst na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de Goederen en/of Diensten.

2.2. Indien de Opdrachtnemer op vraag van de Klant de bestelling, vermeld in de Specifieke Voorwaarden, behandelt of de Diensten aanvangt vooraleer de Overeenkomst ondertekend werd, dan geldt de behandeling van de bestelling en/of de aanvang van de Diensten als een aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent.

Beëindiging

2.3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Opdrachtnemer naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

(a) ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag;

(b) in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;

(c) indien de Klant, bij Diensten op Time & Material basis, de timesheet of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden;

(d) ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;

(e) indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;

(f) ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;

(g) indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

2.4. De Partijen kunnen bovendien de Overeenkomst beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de herstelperiode van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

2.5. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

2.6. Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde Diensten en/of Goederen in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder gegronde reden, heeft de Opdrachtnemer het recht de ontbinding van de Overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door de Opdrachtnemer geleden, beloopt minimaal 50 % van de waarde van de bestelling van de Diensten of het niet nagekomen gedeelte ervan en is de volledige koopsom ingeval het om Goederen en/of onderhoudsdiensten van de Producent gaat, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer door alle middelen rechtens de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

Gevolgen van de beëindiging

2.7. Behoudens indien de Klant de Overeenkomst beëindigt wegens een bewezen grove fout of materiële tekortkoming in hoofde van de Opdrachtnemer, zal de Klant de Opdrachtnemer vergoeden voor alle bestelde Goederen en de op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en onderhoudsdiensten van de Producent. De op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde werkuren zullen worden aangerekend tegen de geldende uurtarieven van Opdrachtnemer, onverminderd de mogelijkheid van Opdrachtnemer om met alle middelen rechtens een hogere werkelijke schade te bewijzen.

2.8. Indien de Overeenkomst door één van de Partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.

3. Intellectuele rechten en licenties

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Diensten

3.1. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent Opdrachtnemer de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de resultaten van de Diensten enkel gebruiken op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze.

3.2. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Goederen

3.3. De Klant neemt kennis van de licentievoorwaarden, de intellectuele eigendomsvoorwaarden en de beperkingen hierop zoals bepaald in de voorwaarden van de Producent met betrekking tot de bestelde Goederen, welke integraal van toepassing zijn.

3.4. Bij eventuele inbreuken hierop is de Klant aansprakelijk ten aanzien van de Producent. De Klant vrijwaart de Opdrachtnemer voor elke vordering van de Producent tegen Opdrachtnemer wegens inbreuken op de Voorwaarden van de Producent om welke reden dan ook en de Klant zal de Opdrachtnemer volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die de Opdrachtnemer ten gevolge hiervan oploopt, inclusief haar advocatenkosten.

4. Vertrouwelijkheid

4.1. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld.

4.2. Partijen en hun Medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.3. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

4.4. Wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

(a) de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;

(b) de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;

(c) de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;

(d) de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;

(e) de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

4.5. Opdrachtnemer mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

4.6. De Klant erkent en aanvaardt hierbij ook uitdrukkelijk de vertrouwelijkheidsclausules in de Voorwaarden van de Producent.

5. De uitvoeringsmodaliteiten

Algemeen

5.1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant en/of de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Goederen en de eventueel bijhorende (onderhouds)diensten van de Producent te laten leveren overeenkomstig de Voorwaarden van de Producent. De Opdrachtnemer zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

5.2. De Klant verklaart door Opdrachtnemer volledig te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de Goederen en/of Diensten (type, karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen, garanties, vereiste omgeving, kosten) alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie of integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen en de gevolgen hiervan op de reeds bestaande hard- en/of software en/of licenties welke reeds geïnstalleerd zijn bij de Klant. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer hiervoor niet kan aansprakelijk worden gesteld.

5.3. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, draagt de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot Goederen en onderhoudsdiensten die door de Producent worden geleverd. De Klant zal zich enkel kunnen richten tot de Producent binnen de grenzen van de Voorwaarden van de Producent. De Opdrachtnemer kan niet worden aangesproken voor de levering van de Goederen en onderhoudsdiensten die door de Producent worden geleverd. De levering is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

5.4. De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor vergissingen en of omissies in de bestelling van de Goederen en/of Diensten. Opdrachtnemer werd uitsluitend middels de Specifieke Voorwaarden volledig ingelicht over de behoeftes en verwachtingen van de Klant. Enkel en alleen uit de Specifieke Voorwaarden en onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen de contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer worden afgeleid. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de bestellingen, de geschiktheid van de geleverde Goederen en/of Diensten om de door haar beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecialisatie of omschrijving van Diensten in de Specifieke Voorwaarden, kan Opdrachtnemer onder geen voorwaarde hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

5.5. Voor zover in de Specifieke Voorwaarden niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Hij wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante know-how met betrekking tot de Goederen en/of de te verlenen Diensten, en Medewerkers beschikbaar te hebben met de nodige deskundigheid.

5.6. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant Opdrachtnemer vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden.

5.7. Opdrachtnemer zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk – tijdig meedelen aan de Klant.

Plaats van uitvoering

5.8. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, worden de Diensten uitgevoerd in de lokalen van de Klant. De Klant zal de Opdrachtnemer desgevallend vrije toegang verlenen tot de werkomgeving.

5.9. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Medewerkers van Opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

5.10. Inrichting en aanpassing van de locatie waar de Diensten zullen worden gerealiseerd, zijn ten laste van de Klant, die aansprakelijk is voor alle schade en bijkomende kosten opgelopen door Opdrachtnemer als gevolg van laattijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering hiervan.

Samenwerkingsplicht

5.11. Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gewenste medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen Medewerkers inzet, zullen deze Medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

5.12. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de nodige en nuttige informatie en dient hiervoor voldoende tijd te reserveren.

5.13. De vereiste medewerking van de Klant kan op sommige momenten in het Project zeer intensief zijn, hiermee dient door de Klant tijdens het Project rekening gehouden te worden. De Klant dient hiervoor voldoende middelen en mensen te reserveren.

5.14. Opdrachtnemer verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant vrijwaart de Opdrachtnemer voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, onvolledige of laattijdige informatieverschaffing.

5.15. De Klant dient Medewerkers aan te duiden die deze informatie kunnen verstrekken. De Klant dient tevens een persoon aan te duiden die in staat is de juistheid en de volledigheid van deze informatie te beoordelen en die, in geval van discussie, kan beslissen welke informatie er als regel zal worden gebruikt. Opdrachtnemer gaat er steeds van uit dat de informatie verstrekt door Medewerkers van de Klant volledig en correct is. De Klant is steeds aansprakelijk voor de door hem verstrekte informatie.

5.16. Indien speciale inzet van Medewerkers of materiaal van de Klant benodigd is voor het Project wordt dit schriftelijk, in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen. Voor zover dit nodig zou zijn dient de Klant te voorzien in alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals maar niet beperkt tot, VPN en tokens.

5.17. Indien het niet ter beschikking zijn van Medewerkers of materiaal van de Klant extra kosten tot gevolg heeft, inclusief maar niet beperkt tot een extra tijdsbesteding van Medewerkers van Opdrachtnemer, zullen deze extra kosten aan de Klant worden gefactureerd.

5.18. De Klant draagt zorg voor de benodigde faciliteiten voor het ontwerpen, het testen en operationeel gebruik van het te ontwikkelen informatiesysteem. Het gaat hierbij om hardware, systeemsoftware, hulpmiddelen (zoals PC’s en printers). De Uitvoerder dient met een aantal PC’s toegang te hebben tot de computer-, printer- en datafaciliteiten van de Klant.

Indien Dienstverlener dit nodig acht, dienen het systeem en de bijbehorende diensten (systeembeheer) ook buiten de normale werkuren beschikbaar te zijn.

5.19. Indien de Diensten deel uitmaken van een bredere implementatie van nieuwe informaticasystemen is de planning ten dele afhankelijk van de goede aflevering van deze andere systemen. De Klant en Dienstverlener verbinden zich ertoe alle planningen zoals beschreven in de Specifieke Voorwaarden op te volgen en te respecteren, ermee rekening houdende dat eventuele vertragingen die hiervan rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn, zullen beschouwd worden als een aanpassing van de Specifieke Voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 5.32 tot 5.38.

Onderhoud- en upgradeovereenkomst

5.20. Indien van toepassing kan de Klant een onderhouds – en upgradeovereenkomst aangaan met de Opdrachtnemer en/of de Producent met betrekking tot de geleverde Goederen.

5.21. Indien de Klant geen onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Diensten met de Opdrachtnemer wenst aan te gaan zal elke interventie, na oplevering en, indien van toepassing, na de periode van garantie, op basis van dan geldende uurtarieven worden aangerekend.

Uitvoerder

5.22. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Opdrachtnemer een beroep op één of meerdere Uitvoerders. Voor Diensten op basis van een Vaste Prijs behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal worden toegewezen voor de uitvoering van de Diensten, alsook om deze Uitvoerder naar eigen goeddunken te vervangen gedurende de duur van de Overeenkomst.

Vervanging van de Uitvoerder bij Time & Material-Diensten

5.23. Bepalingen 5.23. tot en met 5.25. zijn uitsluitend van toepassing op Diensten op Time & Material basis.

5.24. Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

5.25. Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan Opdrachtnemer te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.

5.26. Indien Opdrachtnemer het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om voor zover redelijkerwijze mogelijk zo snel mogelijk een vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien Opdrachtnemer binnen een termijn van twee (2) weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de te vervangen Uitvoerder te beëindigen.

Stuurgroep

5.27. Indien Partijen schriftelijk in de Specifieke Voorwaarden daartoe overeengekomen zijn, zal tijdens het Project periodiek een Stuurgroep samenkomen. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de werkzaamheden, het bijsturen van de projectopdracht en het begeleiden van het projectteam bij strategische beslissingen.

5.28. Deze Stuurgroep bestaat minstens uit de volgende kernleden:

a) een vertegenwoordiger van de gebruikers

b) een gemandateerd projectleider in hoofde van de Klant

c) een projectleider in hoofde van de Opdrachtnemer

De Stuurgroep kan op elk moment andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.

5.29. Binnen het kader van de Overeenkomst heeft enkel deze Stuurgroep beslissingskracht om eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van de Goederen en/of Diensten goed te keuren. Om een vlotte voortgang van het Project te verzekeren mandateren beide Partijen één persoon die eventuele dringende beslissingen kan nemen uit naam van de Klant en Opdrachtnemer zonder voorafgaand te moeten overleggen met de Stuurgroep. Deze personen kunnen tevens de Stuurgroep buiten de normale kalender samenroepen om specifieke punten te bespreken en eventuele beslissingen te forceren.

De Stuurgroep dient alle voorgestelde veranderingen en/of uitbreidingen volgens hieronder beschreven veranderingsprocedure te beoordelen en eventueel goed te keuren.

5.30. Beslissingen van de Stuurgroep, ondertekend door gevolmachtigde personen van beide Partijen, worden als bindende addenda van de Algemene en de Specifieke Voorwaarden beschouwd.

5.31. Opdrachtnemer dient op elke Stuurgroep de voortgang van het Project met de leden te bespreken en eventuele probleemgebieden, knelpunten en opties voor te leggen aan de vergadering.

Wijzigingsprocedure

5.32. Alle wijzigingen en/of uitbreidingen aan de oorspronkelijk specificaties en wijzigingen in de randomstandigheden van de Diensten vallen onder deze bepalingen. Een bedoelde wijziging is, onder meer, een duidelijke wijziging in de werkomstandigheden van het projectteam die een bewezen productieverlies tot gevolg heeft.

5.33. Indien er een wijziging of aanvulling gewenst wordt door de Klant op de specificaties zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal dit via deze wijzigingsprocedure geformaliseerd worden. Dit gebeurt eveneens als de criteria waaraan de Diensten moeten voldoen zoals voorzien in de Specifieke Voorwaarden gewijzigd worden door de Klant.

5.34. De wijzigingsprocedure houdt in dat eerst de verandering in de specificaties of de opdracht beschreven wordt en dat vervolgens ingeschat wordt wat de gevolgen zijn voor de inspanning en de doorlooptijd van het Project.

Naast goedkeuring van de documenten waarin de gewijzigde specificatie beschreven wordt, zal de Klant eveneens de nieuwe begroting moeten goedkeuren in de vorm van een Addendum aan de Specifieke Voorwaarden.

5.35. De tijd noodzakelijk voor deze activiteiten en Diensten zullen op uurbasis worden gefactureerd aan de Klant volgens de geldende tarieven van Opdrachtnemer. Deze tijd zal door de projectmanager van Opdrachtnemer op voorhand bepaald worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Klant. Het toelaten dat Opdrachtnemer deze bijkomende activiteiten en Diensten mag aanvatten, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant en als toestemming van de Klant om deze activiteiten en Diensten te factureren.

5.36. Een wijziging wordt uitgevoerd na opdracht daartoe van de Klant.

5.37. Een wijzigingsvoorstel bevat de volgende elementen:

1) een omschrijving van de wijziging;

2) de indiener en de datum van het verzoek tot wijziging;

3) de reden van wijziging;

4) een eventuele inschatting van de tijd noodzakelijk om de impact en gevolgen van de wijziging te bepalen;

5) de eventuele goedkeuring van de inschatting onder punt 4;

6) een volledige omschrijving van de wijziging, inclusief specificaties en gebruiksmogelijkheden;

7) indien van toepassing de meer of minprijs van de wijziging;

8) een tijdsschema voor de implementatie en eventuele testprocedure van het gewijzigde;

9) indien van toepassing een betalingsschema;

10) de eventuele gevolgen voor andere onderdelen van het project;

11) ruimte voor ondertekening door de Klant en Opdrachtnemer.

5.38. Situaties en randvoorwaarden die onder de verantwoordelijkheid van de Klant, zoals onder meer het verschaffen van opleidingen aan Uitvoerders, vallen en die aanleiding geven tot extra inspanningen zullen extra worden gefactureerd aan de Klant.

Levering, risico- en eigendomsoverdacht en aanvaarding

5.39. Behoudens indien anders aangeduid in de Specifieke Voorwaarden worden alle Goederen rechtstreeks door de betreffende Producent geleverd bij de Klant en/of een door de Klant aangeduide locatie. De Voorwaarden van de Producent in verband met de levering en tarieven zijn rechtstreeks van toepassing voor de Klant. De Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de Goederen die door de Producent worden geleverd.

5.40. De Klant verbindt zich er toe om de aangekochte Goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. De Klant verbindt er zich toe om de Opdrachtnemer bij ontvangst te melden of de levering al dan niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Indien nadien zou blijken dat er toch geen sprake was van een niet-conforme levering dan zal de Klant de Opdrachtnemer vergoeden voor de eventuele kosten (zoals maar niet beperkt tot onnodige verplaatsingen of verrichte diensten) die daaraan verbonden zijn.

5.41. De Klant staat in voor de toegankelijkheid van de gebouwen waarin de levering moet plaatsvinden en de aanvraag van parkeerborden indien nodig. Alle extra kosten (zoals onder meer extra inzet mensen, ladderlift,…) ingevolge niet toegankelijkheid van de gebouwen zijn ten laste van de Klant.

5.42. Indien van toepassing zal de Klant instaan voor de aanvraag van een eventuele stedenbouwkundige vergunning en de aanstelling van een architect en/of expert en veiligheidsvoorschriften. Indien er een bouwvergunning noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de bestelling (de Klant richt zich hiervoor tot de technische diensten van de Gemeente), dan dient de Klant dit voor de ondertekening van de Specifieke Voorwaarden mee te delen en de bouwvergunning voor aanvang van de werken te bezorgen aan de Opdrachtnemer. Indien de Klant geen melding heeft gemaakt van een bouwvergunning en/of er ook geen verkrijgt heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindiging zonder opzegtermijn en zonder verdere schadevergoeding te moeten betalen.

5.43. Indien van toepassing zal de Klant een passende installatieplaats voor de Goederen ter beschikking stellen die voldoet aan alle technische en wettelijke voorschriften, zoals onder meer de stevigheid en stabiliteit van het gebouw en de voorwaarden van de Producent. De Klant zal hiervoor de nodige studies laten doen en ontslaat en vrijwaart de Opdrachtnemer voor enige aansprakelijkheid terzake.

5.44. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Goederen en/of Diensten die voorwerp van deze Overeenkomst zijn, gaan op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5.45. De risico's verbonden aan de geleverde Goederen en/of Diensten gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering door de Opdrachtnemer of de Producent.

5.46. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en goed onderhouden plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvoorwaarden die gangbaar zijn in de sector. De Klant dient deze Goederen op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip, doch niet uitsluitend elke vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de betreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan de Opdrachtnemer voorleggen.

5.47. De Klant zal elke derde die bewarend beslag en/of uitvoerend beslag wenst te leggen op de geleverde Goederen zo spoedig mogelijk en uiterlijk op het ogenblik van het leggen van het beslag op de hoogte brengen van het bestaan van het eigendomsvoorbehoud. De Klant zal de Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen van elk voornemen van een derde partij om beslag te leggen.

5.48. Alle bijkomende kosten voor het weghalen van de Goederen bij niet-betaling door de Klant vallen ten laste van de Klant en zullen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar zijn, evenals de kosten voor opslag van de Goederen, indien de Klant weigert of verzuimt om de Goederen in ontvangst te nemen.

5.49. De leveringstermijnen die - desgevallend per onderdeel - in de Specifieke Voorwaarden werden vermeld, zijn louter indicatief en niet bindend voor Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachtnemer gaat, behoudens ingeval Partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijken in de Specifieke Voorwaarden, enkel de inspanningsverbintenis aan elk onderdeel zo snel mogelijk na afwerking op te leveren. Deelleveringen zijn toegestaan. De gedeeltelijke levering van de bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Goederen en/of Diensten rechtvaardigen.

5.50. Iedere vertraging veroorzaakt door een vertraging in het aanleveren van noodzakelijke informatie en noodzakelijke hard- en/of software infrastructuur door de Klant of derde valt buiten de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Bijgevolg kan de Klant in een dergelijk geval niet overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

5.51. In het geval er in de Specifieke Voorwaarden een aanvaardingtest is voorzien, is de Klant zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het uitvoeren van deze test, en dit in overleg met Opdrachtnemer en in overeenstemming met de bepalingen en het tijdschema in de Specifieke Voorwaarden.

5.52. Indien deze aanvaardingtest, die steeds verplicht moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van de Uitvoerder van Opdrachtnemer gedeeltelijk of geheel slaagt, zal het betreffende onderdeel van de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant. In geval van laattijdigheid in de aanvaardingstest, worden de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant.

5.53. Indien geen aanvaardingtest werd voorzien, aanvaardt de Klant de Diensten en/of de Goederen in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Het in productie stellen het resultaat van de Diensten door de Klant houdt diens volledige aanvaarding in.

5.54. Bij de aanvaarding zal worden beoordeeld of de geleverde prestaties voldoen aan de Specifieke Voorwaarden. Er kunnen slechts criteria ter aanvaarding worden toegevoegd voor zover deze vooraf schriftelijk door beide Partijen werden goedgekeurd.

5.55. De aanvaarding kan gebeuren in drie vormen:

(a) een onvoorwaardelijke aanvaarding;

(b) een voorwaardelijke aanvaarding; of

(c) een onvoorwaardelijke niet-aanvaarding.

De voorwaardelijke aanvaarding dient te worden aangevuld met een lijst met opmerkingen die de Klant heeft over de ter aanvaarding voorgelegde Diensten. Na aanpassing en oplossing van deze punten of na weerlegging van de gegeven opmerkingen door de Opdrachtnemer, worden de prestaties opnieuw ter beoordeling voorgelegd en bij gebreke van geschreven bericht binnen de vijf (5) werkdagen als geaccepteerd beschouwd.

Bij onvoorwaardelijke niet-aanvaarding dient een duidelijke omschrijving van de gegronde redenen voor niet-aanvaarding te worden overgelegd. Na aanpassing door Opdrachtnemer rekening houdend met deze punten heeft Opdrachtnemer alsnog het recht om aanvaarding van de Klant te bekomen.

5.56. Partijen erkennen dat het essentieel is dat tijdig kennis wordt gegeven van tekortkomingen in de Diensten, om op die manier bijsturing in een zo vroeg mogelijk stadium toe te laten. Niet tijdige beoordeling en aanvaarding leidt automatisch tot extra kosten die zullen worden behandeld als een aanpassingsaanvraag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de Klant aan te spreken voor alle directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

5.57. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de aanvaardingstest zijn niet van toepassing op Diensten geleverd op Time & Material basis, aangezien hiervoor geen aanvaarding geldt.

Garantie

5.58. Ingeval van levering van Goederen neemt de Klant ook uitdrukkelijk kennis van de garantiebepalingen in de Voorwaarden van de Producent, welke uitsluitend van toepassing zijn. De Klant erkent dat de Opdrachtnemer niet gehouden kan zijn tot enige garantieverplichtingen met betrekking tot de geleverde Goederen.

5.59. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Opdrachtnemer niet verplicht retourzendingen wegens gebreken in de garantieperiode van de Klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert geenszins erkenning door Opdrachtnemer van de door de Klant opgegeven grond voor de retourzending wegens gebreken in de garantieperiode. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de Klant. Na de garantieperiode kan de Opdrachtnemer en/of de Producent niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken.

5.60. Indien een garantieperiode is afgesproken in de Specifieke Voorwaarden voor Diensten, zal de Klant gebeurlijke onvolkomenheden met betrekking tot de door de Opdrachtnemer geleverde diensten binnen de garantieperiode zo spoedig mogelijk en op straffe van verval binnen de zeven (7) dagen schriftelijk en gedetailleerd rapporteren na de vaststelling van deze onvolkomenheden.

5.61. Indien een garantieperiode is afgesproken in de Specifieke Voorwaarden voor de Diensten, dan zal de Klant gebeurlijke onvolkomenheden met betrekking tot de door de Opdrachtnemer geleverde Diensten binnen de garantieperiode zo spoedig mogelijk en op straffe van verval binnen de zeven (7) dagen schriftelijk en gedetailleerd rapporteren na de vaststelling van deze onvolkomenheden.

5.62. Indien sprake is van garantieaanspraken in de Specifieke Voorwaarden heeft de Opdrachtnemer, diens aangestelden of onderaannemers het recht om de geleverde Diensten te testen of te inspecteren. De Klant zal alle vereiste medewerking verlenen om de Opdrachtnemer, diens aangestelden of onderaannemers toe te laten haar verbintenissen na te komen.

5.63. De Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de eventuele onvolkomenheden in de Dienstverlening binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze zich hebben voorgedaan binnen de afgesproken garantieperiode.

5.64. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de Diensten in opdracht van de Klant zijn uitgevoerd anders dan op basis van Fixed Price, in welk geval de Opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De Opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant of van andere niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de eventueel overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

5.65. Gelet op de techniciteit van computerprogramma‘s, kan de Opdrachtnemer haar ononderbroken werking niet garanderen. Daarenboven, gelet op de aard van ieder informaticaprogramma, wordt toegegeven en door de Klant eveneens erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat een bepaalde software vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien.

5.66. Voor Diensten op Time & Material basis, of wanneer Partijen geen garantie in de Specifieke Voorwaarden overeenkwamen, wordt geen garantie gegeven. Deze diensten worden geleverd ‘as is’, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

5.67. Opdrachtnemer garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Specifieke Voorwaarden en/of de beschrijving van de functionele specificaties.

5.68. Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan de geleverde Diensten, zoals onder meer:

- verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de Klant of zijn aangestelden; brand; elektriciteitsstoornissen; ongevallen; gebruik in stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de Klant van lokaalspecificaties;

- elke herstelling of onderhoud, aanpassing of wijziging uitgevoerd door niet Opdrachtnemers personeelsleden en/of onderaannemers zonder toestemming van Opdrachtnemer; In dit geval draagt de Klant alle risico's voor elke schade die daaruit voortvloeit;

- overmacht;

- herstel van databestanden;

- niet aangepaste infrastructuur (o.m. hardware, software,… ) van de Klant en/of onregelmatige werking ervan en meer algemeen schade veroorzaakt door hard- en/of software die niet door Opdrachtnemer werd geleverd.

6. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

6.1. De prijs voor de Goederen en de Diensten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden. Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd deze prijzen voor Goederen en/of de onderhoudsdiensten van de Producent door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant aan te passen indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing van haar Producenten of vanwege wisselkoersverschillen.

6.2. De prijs is exclusief BTW, lasten en taksen, accijnzen, transportprijzen (van de Producent), invoerrechten en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Al deze belastingen zullen uitsluitend de financiële verantwoordelijkheid van de Klant zijn. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden is de prijs exclusief verplaatsingstijden en/of -kosten, incidentele onkosten en alle andere redelijke kosten. Al deze kosten komen voor rekening van de Klant.

6.3. De prijs voor Diensten door de Opdrachtnemer uitgevoerd kunnen zowel op Time & Material basis of Fixed Price basis gefactureerd worden zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden. In geval van Diensten op Time & Material basis worden deze Diensten gefactureerd op basis van het dag/uurtarief vermeld in de Specifieke Voorwaarden, vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde dagen/uren. Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden zal een minimum interventie minstens vier (4) uur bedragen. Eventuele inschattingen in onder andere prijs- of tijdsoffertes van de Opdrachtnemer zijn louter indicatief.

6.4. De Klant verbindt er zich toe bij ondertekening van de Specifieke Voorwaarden een voorschot van 20 % van de prijs te betalen voor de bestelde Goederen als voor Diensten op basis van een Vaste Prijs. de Opdrachtnemer is slechts verbonden tot uitvoering bij betaling van voornoemd voorschot.

6.5. Tenzij anders werd overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal na de levering van de Goederen aan de Klant het openstaand saldo door de Opdrachtnemer gefactureerd worden voor de Goederen als voor de Diensten op basis van een Fixed Price. De Diensten op basis van een Fixed Price worden tenzij in de Specifieke Voorwaarden een betalingsschema wordt overeengekomen, maandelijks gefactureerd.

6.6. Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden worden de onderhoudsdiensten van de Producent van de Goederen jaarlijks gefactureerd.

6.7. Voor Diensten op Time & Material basis gelden de artikelen 6.4. en 6.5. niet. De Opdrachtnemer zal indien de Diensten slechts een (1) maand duren, op het einde van deze Diensten de Klant factureren. Bestrijken de Diensten een langere periode dan een (1) maand, dan zal de Opdrachtnemer iedere maand de door haar gepresteerde Diensten aan de Klant factureren, op basis van een dag/uurtarief, zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden.

6.8. De Opdrachtnemer zal alle redelijke maatregelen nemen om de Diensten uit te voeren in overeenstemming met het werkschema van de Klant. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uren per week. Indien er sprake is van meer dan 38 uren per week worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

• prestaties > 38 uur/week: + 50%;

• prestaties > 7,6 uur/dag: + 50%;

• prestaties tussen 22 en 07 uur: + 100%;

• prestaties op zaterdag: +50%;

• prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%.

6.9. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, zal de Uitvoerder zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord, door middel van timesheets of enig ander systeem voor tijdsregistratie overeengekomen tussen Partijen.

6.10. Partijen kunnen expliciet in de Specifieke Voorwaarden overeenkomen dat de Goederen worden verkocht op proef (onder opschortende voorwaarde dat ze geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd) in de zin van artikel 1588 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de Klant binnen een termijn van een (1) maand (zijnde de proefperiode) vanaf de dag van de levering van de Goederen moet overgaan tot het testen van de Goederen om vast te stellen of de Goederen overeenkomen met het gebruik waartoe ze bestemd zijn.

Indien uit de test blijkt, op basis van objectieve elementen, dat Goederen niet geschikt zijn voor hun bestemming dan komt de verkoop niet tot stand, op voorwaarde dat de Klant dit meldt binnen de periode van een (1) maand te rekenen vanaf de dag van de levering bij aangetekend schrijven, waarbij de poststempel zal gelden als bewijs van de datum. Bij gebreke van aangetekend schrijven wordt de verkoop definitief door het louter verstrijken van de proefperiode van een (1) maand.

De Opdrachtnemer blijft eigenaar van de goederen zolang de Klant niet binnen een (1) maand vanaf de dag van de levering per aangetekend schrijven aan de Opdrachtnemer meedeelt dat de proef niet geslaagd is. Is de proef geslaagd of de Klant meldt niet binnen de periode van een (1) maand bij aangetekend schrijven dat de Goederen niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, dan gaat de eigendom automatisch over aan de Klant. Is de proef niet geslaagd dan dient de Klant binnen een termijn van 2 werkdagen de goederen op eigen kosten terug te bezorgen aan de Opdrachtnemer in de staat waarin ze werden geleverd.

Tijdens de proefperiode zal de Klant de Goederen beheren als een goed huisvader. Indien gedurende de tijd van de proef de geleverde Goederen beschadigd worden dan wel tenietgaan zal de Klant de Opdrachtnemer hiervoor volledig vergoeden.

Het gebruiksrisico van de Goederen ligt bij de Klant waarvoor hij zich dient te verzekeren bij een solvabele verzekeraar.

De terugbezorgingskosten zijn voor rekening van de Klant. Ingeval van laattijdige terug bezorging zijn alle terugbezorging-, opsporings- en stockagekosten ten laste van de Klant.

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer de implementatie van de Goederen op proef apart mag factureren op Time & Material basis. Indien de proef niet geslaagd is, zullen eveneens afbraak-/de-implementatiediensten worden gefactureerd op Time & Material basis.

Na het verstrijken van de proefperiode kan de Opdrachtnemer niet worden aangesproken voor de zichtbare en onzichtbare gebreken aan de Goederen.

6.11. De prijzen voor de Diensten (Fixed Price en Time & Material) kunnen jaarlijks op 1 januari door de Opdrachtnemer worden aangepast op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index \Aanvangsindex))

Waarvoor volgende definities gelden:

• Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;

• Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index "referteloonkost nationaal gemiddelde" van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;

• Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

6.12. Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

6.13. Opdrachtnemer zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de Klant factureren. Alle facturen zijn betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Aanpassing van de betalingstermijn in de Specifieke Voorwaarden is enkel mogelijk indien de Voorwaarden van de Producent een kortere betalingstermijn voorschrijft.

6.14. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Goederen, de eventueel bijbehorende onderhoudsovereenkomsten en/of Diensten in.

6.15. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

6.16. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur:

(i) heeft de Opdrachtnemer het recht om het factuurbedrag als compensatie te verhogen met 15%;

(ii) zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;

(iii) worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en

(iv) heeft de Opdrachtnemer het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten.

6.17. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.18. De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van de geleverde Goederen totdat de Klant de factuur volledig betaald heeft, inclusief interesten en schadebeding.

6.19. De Opdrachtnemer is gerechtigd haar verbintenissen automatisch op te schorten door een loutere kennisgeving te versturen aan de Klant bij aangetekend schrijven, indien de Klant haar verbintenissen uit deze Overeenkomst niet nakomt, zo kan de Opdrachtnemer de geleverde dienstverlening opschorten en/of hard- en/of software buiten werking stellen.

6.20. Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, mag Opdrachtnemer, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Opdrachtnemer gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Goederen en/of Diensten en mag Opdrachtnemer de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

6.22. De Klant garandeert en vrijwaart de Opdrachtnemer voor elke vordering van de Producent tegen de Opdrachtnemer wegens onbetaalde facturen van de producent van de Goederen en/of bijbehorende onderhoudsdiensten om welke reden dan ook en de Klant zal de Opdrachtnemer volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die de Opdrachtnemer ten gevolge hiervan oploopt, inclusief haar advocatenkosten.

7. Relatie tussen de Partijen

7.1. Opdrachtnemer voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Opdrachtnemer en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerder(s) waarop Opdrachtnemer een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. De Opdrachtnemer draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de Klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

7.2. De Partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden gedaan en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Partijen verbinden zich tot naleving van de bepalingen van deze wetten.

7.3. De Klant mag dan ook geen andere instructies aan de werknemers van de Opdrachtnemer (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Opdrachtnemer beroep doet) geven dan de in deze Overeenkomst genoemde aanwijzingen met betrekking tot gedrags- en veiligheidsnormen, tijdmanagement, de in deze Overeenkomst genoemde geldende beleidsnormen en procedures van de Klant dan wel de werkzaamheden die door deze werknemers worden uitgevoerd.

7.4. De Klant is niet bevoegd om beslissingen te nemen inzake:

• het aanwervingsproces;

• het vergoedingspakket (definitie van salarissen en emolumenten, vergoeding van onkosten, etc);

• disciplinaire aangelegenheden;

• training en het beleid met betrekking tot opleiding (met uitzondering van deze aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten);

• ontslag en gerelateerd beleid;

• beheer van aanwezigheden en afwezigheid van werk (vakantie, ziekteverlof en andere vormen van afwezigheid);

• dienstverbanden en aspecten van organisatie die betrekking hebben op werknemers van de Opdrachtnemer (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Opdrachtnemer beroep doet).

7.5. Alle eventuele instructies die door de Klant aan de werknemers van Opdrachtnemer (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Opdrachtnemer beroep doet) worden gegeven inzake de uit te voeren werkzaamheden, dienen strikt beperkt te blijven tot de operationele en technische aspecten van de levering van de Diensten, mogen in geen geval neerkomen op de autoriteit van een werkgever en dienen louter betrekking te hebben op het volgende:

• planning van te leveren Diensten;

• tijdsbestek waarin de Diensten moeten worden geleverd, indien van toepassing;

• processen en procedures van de Klant zoals deze door Partijen zijn overeengekomen en bij de levering van de Diensten in acht moeten worden genomen (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- of toegangsregels);

• toegang tot locaties en faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten;

• gebruik van materiaal, infrastructuur, gereedschap of faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten.

In geval van twijfel dienen Partijen te overleggen over de toepasbaarheid van een instructie van de Klant.

7.6. De Specifieke Voorwaarden kunnen meer specifieke details bevatten over de instructies die door de Klant kunnen worden gegeven. Deze lijst kan te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.

7.7. De Klant zal de Opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid die Opdrachtnemer kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

8.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke bestelling die de schade hebben verwekt (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst over verschillende jaren zou lopen dan kan Opdrachtnemer voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de bestelling (exclusief BTW) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke bestelling (exclusief BTW) overschrijden. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant en/of een derde zal de Opdrachtnemer ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

8.3. De Klant dient Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde Opdrachtnemer in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4. In geen geval zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het Product en/of het resultaat van de Diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

8.5. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedriegelijke fout door Opdrachtnemer.

8.6. Indien de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Opdrachtnemer geleverde Diensten.

8.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendomsrechten gebaseerd op:

(a) gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld; of

(b) informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door Opdrachtnemer werden ontwikkeld.

8.8. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Opdrachtnemer werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

8.9. Het bepaalde in dit artikel eveneens als alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van de Medewerkers van Opdrachtnemer en de met haar Verbonden Vennootschappen.

8.10. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Opdrachtnemer enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

8.11. Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het installeren van anti- virusprogramma's indien dit uitdrukkelijk in de Projectorder werd besteld. Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de Klant en de gevolgen daarvan.

8.12. De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

9.1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst zouden worden verwerkt. De Klant verbindt zich ertoe de Dienstverlener en Uitvoerder geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst, behoudens wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De Klant verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Opdrachtnemer als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alle kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de Klant.

9.2. De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Opdrachtnemer en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

10. Overmacht

10.1. Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

10.2. Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

11. Niet-afwerving

11.1. De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Opdrachtnemer, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

11.2. Indien de Klant een Medewerker van de Opdrachtnemer contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan de Opdrachtnemer dat het equivalent is aan zes maandbezoldigingen van die Medewerker. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

11.3. De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit artikel 11.1 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de Medewerkers van de Opdrachtnemer zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

12. Algemene bepalingen

12.1. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

12.2. De Klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de Klant de Opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen. De Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de Opdrachtnemer, wordt in geval van import of export van de Goederen geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

12.3. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de Klant met betrekking tot de geleverde Diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering,

12.4. Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Opdrachtnemer ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

12.5. Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant.

12.6. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

12.7. Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Indien een Partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van rechten of aanspraken onder deze Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht onder deze Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

12.8. Behoudens andersluidend beding zullen alle in de Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van Partijen.

12.9. Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Specifieke Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Voorwaarden van de Producent en ze te aanvaarden. De Klant kan niet meer rechten putten uit de Voorwaarden van de Producent, dan deze die erin vervat zijn. De Klant zal de Opdrachtnemer volledig vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die de Opdrachtnemer kan lijden of oplopen als gevolg van een inbreuk op de Voorwaarden van de Producent en de daaruit vloeiende vorderingen.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden van de Producent zijn niet mogelijk.

In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Voorwaarden van de Producent, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden voor de Producent op de Specifieke Voorwaarden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van de Producent in de verhouding tussen Klant en Producent om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene en Specifieke Voorwaarden onverkort.

12.10. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.

12.11. Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze Overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationale communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de Partijen.

12.12. Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

12.13. Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Opdrachtnemer deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In het geval een ondertekend exemplaar van de Overeenkomst meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

12.14. De titels en opdelingen in deze Overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.

Group Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.